Afrika kalkınmaya başlarsa…

@FikriTurkel,

Oz­wald Boa­teng, Ga­na’da­ki es­ki Asant­hi kra­li­yet ai­le­si­ne men­sup bi­ri. Ha­liy­le ne kral­lık­tan ne de yö­ne­tim­den eser kal­mış.

Ai­le­si Lon­dra’ya yer­le­şi­yor ve ter­zi­lik­le ge­çim­le­ri­ni sağ­la­ma­ya ça­lı­şı­yor. Oz­wald, kü­çük yaş­ta an­ne­sin­den ter­zi­li­ği öğ­re­ni­yor ama ni­ye­tin­de ter­zi­lik yap­mak yok.

Ga­na’da ti­ca­ret ka­dın­la­rın elin­de sa­yı­lır. Pa­zar­lar­da on­lar var, ta­sar­la­yan, eden on­lar. İş­te Boa­teng ai­le­si­ni de Lon­dra’da aya­ğa kal­dı­ran an­ne­si olu­yor. Her za­man ta­sar­la­dı­ğı bir şey­ler olu­yor ev­de.

Üni­ver­si­te­de bil­gi­sa­yar prog­ram­cı­lı­ğı oku­yan Os­wald’a ar­ka­da­şı, ye­ni ko­lek­si­yon ta­sar­la­ma­yı tek­lif edi­yor. Böy­le­ce ço­cuk­luk mes­le­ği­ne dö­nü­yor.

Lon­dra’nın mer­ke­zin­de er­kek ta­kım el­bi­se ıs­mar­la­ma ter­zi­le­rin so­ka­ğı ola­rak bi­li­nen Sa­vi­le Row’da ol­mak her ter­zi için önem­li bir mes­le­ki ka­ri­yer­dir.

Oz­wald, Sa­vi­le Row’un ilk zen­ci ter­zi­si olu­yor. Ar­tık o sa­de­ce Lon­dra’nın de­ğil dün­ya­nın po­pü­ler ter­zi­le­rin­den bi­ri.

Os­wald’dan bah­set­me­min se­be­bi ta­bi­i ki ıs­mar­la­ma ter­zi­lik ne­de­niy­le de­ğil.

Ken­di­si, Ga­na Cum­hur­baş­ka­nı ile kar­şı­la­şın­ca, öz top­rak­la­rı­na bir şey­ler yap­ma ih­ti­ya­cı his­se­di­yor. Gi­dip in­ce­le­me­ler ya­pı­yor. Ba­kı­yor ki bir Türk şir­ke­ti al­tı ay­da bir kon­gre mer­ke­zi­ni bi­tir­miş.

O za­man şu­na ina­nı­yordu: Kay­nak­la­rın ge­liş­ti­ri­le­ce­ği ve re­fa­hın ar­tı­rı­la­ca­ğı baş­ka kı­ta kal­ma­dı dün­ya­da. Bir şey­ler ya­pıl­ma­sı için tam za­ma­nı, di­yor. Git­ti­ği her yer­de Af­ri­ka’ya ya­tı­rı­ma ça­ğı­rı­yor ve bir şey­ler yap­mak için gay­ret gös­te­ri­yor.

Alt­ya­pı di­ye bir şe­yin ol­ma­dı­ğı bir kı­ta­dan bah­se­di­yo­ruz. Su yok, yol yok, de­mir­yo­lu yok.

  • THY’nin “Af­ri­ka Uçu­yor” rek­la­mı­nı her gör­dü­ğüm­de ka­ra kı­ta için bir ya­zı yaz­mak ak­lı­ma ge­li­yor.

Boa­teng’i İs­tan­bul’da din­le­yin­ce çok et­ki­len­dim ve not­la­rı­mı al­dım. Si­zin­le pay­laş­mak bu­gü­ne kıs­met ol­du.

30 mil­yon ki­lo­met­re­ka­re­lik ba­kir bir alan­dan bah­se­di­yo­ruz. Du­yar­lı­lı­ğı­mı­zın son de­re­ce yük­sek ol­ma­sı ge­re­ki­yor.

Çün­kü en hız­lı şe­hir­leş­me bu ül­ke­ler­de gö­rü­lü­yor.

Cep te­le­fo­nu Af­ri­ka ül­ke­le­ri­ni en hız­lı bir­bi­ri­ne bu­luş­tu­ran alet ol­muş. Bu bir fır­sa­ta dö­nü­şür mü?

Es­ki­den bir sa­at­lik me­sa­fe­de­ki kom­şu iki ül­ke­ye git­mek için ön­ce Pa­ris’e uçu­yor­du­nuz, ora­dan kom­şu­ya ge­çi­yor­du­nuz. Ha­la ül­ke­ler ara­sı uçuş­lar is­te­ni­len se­vi­ye­de de­ğil.

  • Do­ğu­dan ba­tı­ya, ku­zey­den gü­ne­ye kı­ta ara­sın­da ha­va tra­fi­ği yok de­ne­cek ka­dar az.

Kom­şu ül­ke­de iş ya­pa­cak in­san çok ama ulaş­mak müm­kün de­ğil. Hal böy­le olun­ca, be­lir­siz­lik­ler bık­kın­lık ge­ti­ri­yor.

Cep te­le­fo­nu kul­lan­ma yo­ğun­lu­ğu sa­de­ce ile­ti­şim için de­ğil, Ebo­la vi­rü­sü yay­gın­lı­ğı­nın ve do­la­şı­mı­nın bu akıl­lı te­le­fon tra­fik­le­ri iz­le­ne­rek ha­ri­ta­sı çı­ka­rıl­dı.

Sı­kın­tı olan yer­de fır­sat var­dır. 15 yıl son­ra Af­ri­ka kı­ta­sı 23 tril­yon do­lar­lık bir eko­no­mi ha­li­ne ge­le­cek. Şim­di­den po­zis­yon alın­ma­sı ge­re­ki­yor.

Af­ri­ka­’ya gi­den­ler gö­re­cek­tir; Çin­li­ler her yer­de, Hint­li­ler ti­ca­ret­te ak­tif ama Türk­ler ye­te­rin­ce or­ta­lık­ta gö­rün­mü­yor.İh­ra­cat­ta tı­kan­ma var, ye­tiş­miş in­san gü­cü­mü­zü de­ğer­len­dir­me­de is­tih­dam ala­nı oluş­tu­ra­mı­yo­ruz ve et­ra­fı­mız­da Af­ri­ka gi­bi fır­sat­lar var.

Af­ri­ka uçar­sa, bir­lik­te ha­va­lan­mak için part­ner­le­re ih­ti­ya­cı var. O part­ner ni­ye biz­den bi­ri ol­ma­sın?…

fikriturkel@gmail.com,