G20 liderlerinin hangisi, sosyal medyada daha başarılı?

by fikriturkel, shiftdelete.net

“Dört yıl daha”… (Four more years…) Bu sosyal medya tarihinin en popüler fotoğrafının aynı zamanda en popüler tvitin altındaki üç kelimesi.

ABD Başkanı Barack Obama, 2012 yılında tekrar seçilince, eşine sarılarak verdiği fotoğrafı 6 Kasım 2012 günü Twitter’da paylaşması, hala konuşuluyor.

Diğer iki popüler tvit ise, Emmy Ödül töreninde sanatçıların Samsung telefon ile verdikleri selfie ve Super Bowl gecesinde elektrik kesilince, Oreo’nun attığı tvitler olduğunu hatırlatalım.

“Siyasi Liderler” deyince protokol akla gelir. Devlet yönetimi ve makamın kuralları gereği kontrollü hareketler ve yazılar zorunluluk halinde etrafa yansıyor.

Çoğu liderin sosyal medya yansımaları da resmi, soğuk ve kontrollü olduğu hissediliyor.

Ancak yukarıdaki üç örnekte de göründüğü gibi anlık, doğal ve yaratıcı bir iletişim yaşandığı da başka bir gerçektir.

Şu an Antalya’da yılın en büyük liderler zirvesi devam ediyor. Bir ülke için milyarlık sayılabilecek bir iletişim fırsatı da doğmuş durumda.

Özellikle Paris ve Beyrut’taki vahim olaylardan sonra bütün dünyanın gözü daha bir dikkatle Antalya’ya yöneldi.

Dikkat ve hassaslık beklenmedik iletişim hatalarını da doğurabilir. Doğurdu da…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Barack Obama ile ayaküstü konuşması sırasında verdiği bir enstantane, Erdoğan’ın Obama’nın yanağına dokunmuş gibi yansıdı.

Halbuki fotoğraf açısıyla ilgiliydi ve açıklama geldi. Ancak, bu fotoğrafı yandaşların veya karşıtçıların kullanmaması düşünülemez.

Facebook, Twitter, Instagram veya diğer bütün sosyal medya alanı habercilik açısından, bütün geleneksel medyanın önüne geçmiş durumda.

Eğer uzman dijital medya uzmanları ve iletişimciler ile çalışıldığında başarılı sonuçların da alınacağına dair ilginç örnekleri de beraber yaşayacağız.

Liderlerin popülaritesine girmeden önce, G20 Zirvesine katılan liderlerden Hindistan Başbakanının başarılı sosyal medya uygulamasına bir örnek vermek istiyorum.

Bu örnek, siyasi protokol tarihine giren ve başarılı bir diplomasi olarak sunuluyor.

Hin­dis­tan’ın ye­ni Baş­ba­ka­nı Na­ren­dra Mo­di de Twit­ter’ı yo­ğun kul­la­nan li­der­ler­den bi­ri. Baş­ba­ka­nın @na­ren­dra­mo­di ad­re­si­nin 16 mil­yon­dan faz­la ta­kip­çi­si var. Facebook takipçi sayısı ise 31 milyona yaklaştı. 1.1 milyonu aşkın Instagram fotoğrafları da oldukça sıcak.

Mo­di, sos­yal ha­ya­tı­nın ya­nı sı­ra dev­let gö­rüş­me­le­ri­ni de anın­da Twit­ter’da pay­laş­ma­sıy­la ün­len­di.

Asıl il­ginç ola­nı şu: 26 Ocak Hin­dis­tan’ın ulu­sal gün­le­rin­den bi­ri ve Ma­hat­ma Ghan­di’nin do­ğum gü­nü ile bir­lik­te en önem­li iki gü­nün­den bi­ri ola­rak ka­bul edi­li­yor.

Mo­di, Twit­ter üze­rin­den ABD Dev­let Baş­ka­nı Ba­rack Oba­ma’ya me­saj ata­rak, ulu­sal gü­nü­ne da­vet edi­yor. Ne ara­da dı­şiş­le­ri, ne bü­yü­kel­çi­lik­ler ne de krip­to­lu, özel hat­lı te­le­fon­lar var.

Oba­ma da, he­men ar­dın­dan, yi­ne Twit­ter üze­rin­den “Ge­li­rim” di­yor.

Ner­de kal­dı dev­let da­vet pro­to­ko­lü? Ba­ka­lım, bu ye­ni dev­let pro­to­ko­lü­nü baş­ka han­gi li­der ön­ce­lik­le kul­la­na­cak?

Cum­hurbaş­ka­nı Er­do­ğan’ın da­ha ön­ce ka­ti ka­na­at oluş­tu­ran Twit­ter aleyh­ta­rı ifa­de­le­ri­ni bir ke­na­ra bı­ra­kın.

Hat­ta Ca­me­ron’un sert me­saj­la­rı­nı da boş­ve­rin. Dün­ya­nın en et­ki­li mec­ra­sı, Mo­di-Oba­ma di­ya­lo­ğun­dan son­ra iti­bar sı­ra­la­ma­sın­da en öne geç­miş bir usul ola­rak dev­let pro­to­ko­lü­ne gir­miş­tir. Bun­dan son­ra kim­se ola­ya ka­yıt­sız ka­la­ma­ya­cak­tır.

Sosyal medya stratejilerini oluştururken, doğallığı kaybetmememiz gerekiyor.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bu tür fotoğraflara önem verirdi. Batı Afrika’da bir balıkçı ile konuşması veya Erciyes’te bir çobanla sohbeti unutulacak fotoğraflar değildir.

Daha da ötesi, bu tarz, artık herkese örnek olarak sunulan bir sosyal medya stratejisi olmuştur.

Barack Obama da 65 milyonu aşan Facebook ile 46 milyonu aşan Twitter takipçisine günlük yaşamındaki doğal anları, kitlelere ulaştırmak için kullanıyor. Buna 5.3 milyon Instagram takipçisini de ekleyin.

Oval ofiste bir çocuğun onu kovalaması, köpeği ile Beyaz Saray bahçesinde oynaşması veya ceketini omuzuna atıp, parkta gezinenlerle diyalogu başarılı örneklerdir.

Diğer liderlere kıyasla, Barack Obama’nın iletişim stratejisinde capsler de var. Tasarımı, özlü ifadeleri ve istatistik paylaşımlarıyla ayrı bir açılım sunuyor.

Unutmayalım ki capsler ve infografikler birkaç yıldır en etkili tarzların başında geliyor.

G20, dünya ekonomisinin yüzde 80'ini yönetenlerin buluşmasıdır. Malum zirvenin yapıldığı yer Belek, turizmimizin de merkezidir. Haliyle işin ekonomisi, siyaseti kadar magazini de sosyal medyaya yansıyacaktır.

Suudi Kralı Salman’ın, Mardan Palace otelini kapatması bu bağlamda ele alabilirsiniz. Aynı şekilde Kanada’nın yeni Başbakanı Justin Trudeau da yakışıklılığı ile sosyal medyaya malzeme olmaya devam ediyor.

Bütün bunları bağımsız şekilde takip edebilirsiniz ama zirvenin sosyal medyaya yansımalarını, liderlerin popülaritesini g20life.com adresinden rahatlıkla anlık olarak izleyebilirsiniz.

Bu yazıyı tamamlarken G20 ile ilgili tvit sayısı 2 milyonu geçmişti. Dakikada 400 civarı mesaj atılıyor. Mesajların hangi konumdan gönderildiğini gösteren haritası ve infografiklerle ileride de kullanılabilecek bir portalı incelemenizi tavsiye ediyorum.

Şimdilik liderler Periscope’u pek kullanmıyor ama gelecek yıl Çin’de yapılacak G20'deki sosyal medya ile bugün arasındaki en bariz fark bu olacaktır.

Sonuçta, ne kadar güvenlik tedbiri, ne kadar da protokol sınırlaması olursa olsun, sosyal medya liderleri halka yaklaştıran en önemli araçlardan biridir. Bunu kullanabildikleri ölçüde de iletişim stratejilerinde başarılı olacaklardır.