Bailehan sa Karimlan

Isang Dalit

Halina’t ika’y sumali,
Sa sayawan ngayong gabi.
Iwanan puso mong api,
Sa dilim sa ‘kin tumabi

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.