Cerveza

Isang Tanaga

Ilang bote ng alak,
Di na yata tatalab
Sa pusong nasasadlak
Sa pait, sakit, lahat.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.