Eskinita

Isang Tanaga

Sa karimlan ng Quiapo,
Hinihingal ang hapo.
Tumakbo sabay liko,
Bala ang nagpahinto.

Like what you read? Give Zai a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.