El perill del cas Benítez

Si he entés bé el pacte del cas Benítez, els policies condemnats per homicidi imprudent estaran dos anys i escaig suspesos de sou i feina, no podran patrullar ni vestir uniforme i hauran de mantenir-se a distància del barri del Raval. Els meus coneixements en dret i en les articulacions que permeten fer giragonses al voltant de les sentències són escassos. Però crec que la sentència és prou clara: homicidi imprudent, és a dir que els policies que tenen el deure de protegir i servir van invertir el sentit de la seva responsabilitat amb el greu resultat de la mort d’un home.

Per a mí, a més, hi ha una cosa més clara, i va més enllà del procés judicial. Tot i que suspesos, els policies continuaran formant part del cos de Mossos d’Esquadra. Les autoritats policials i polítiques de les quals depenen no han dit el contrari. Suspesos i limitats, continuaran essent membres de la policia catalana. Altament revelador, no de les responsabilitats dels condemnats sinò de la qualitat dels qui els regeixen. Atenció, ciutadania: ara el perill no és només uns policies desviats sinò tota una altra cosa.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Gabriel Jaraba’s story.