Trik z knihy Restart, kterým ušetříte čas při tvorbě obsahu webu

V knize Restart autoři Jason Fried a David Heinemaier Hansson prozrazují hodně zajímavý tip. Mně pomohl vymyslet netradiční bonus pro e-mailové odběratele za zlomek práce, oni ho využívají pro podnikání. O co jde?

Čtete článek na blogu

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.