Programa 25: Jocs que expliquen històries amb Toni Serradesanferm

Cartell no oficial del Stanley parable creada per AdmiralFlapPlak
Recordeu la primera temporada dels Simpson? Si ens la mirem ara se’ns fa estranya. Doncs reconec que amb els jocs em passa el mateix, ja no demano el mateix que fa cinc, deu o vint anys. Ara li demanem mecàniques originals, que ens expliqui una història interessant, que ens faci viure experiències riques i, sobretot, que ens permeti recordar després tot el que hem passat mentre jugàvem.
El programa d’avui està dedicat a la innovació, les històries i el futur dels jocs. Som a Gameetcètera, el programa de cultura dels jocs a Ràdio Ciutat Vella.

En Toni ens ha parlat de jocs que la seva mecànica ja incorpora modificacions o consideracions destinades a provocar aquesta evolució en la partida, amb determinats canvis que fan que el joc difereix d’alguna manera durant el transcurs de la partida. La major part de les vegades es fent modificacions del tipus: diferents cartes, diferents regles, diferents elements…) Un bon exemple d’aquesta forma de narrativa és Náufragos.

Naufragos d’Alberto Corral i editat l’any 2013 per Homo Ludicus

L’Stephane ha parlat de Les passagers du vent o Los pasajeros del viento, el videojoc del conegut còmic del mateix nomcreat per Frangois Bourgeon. El joc ens transforma en mestres del destí d’uns herois i nosaltres hem d’aconseguir que tots assoleixin el seu objectiu. En total juguem amb quinze personatges diferents amb els que anirem descobrint la història, les llocs i els esdeveniments.

L’heroi de l’Héctor ha estat Kingdom death un joc artístic que es pot adquirir en la seva versió analògica o amb un expansió del Tabletop Simulator.

Kingdom death

El segon joc que ens ha portat el Toni és K2. És un exemple de jocs que la seva mecànica no varia durant la partida, però al final de la partida tens una vivència o una experiència que et permet explicar com si fos una història el que acabes de jugar.

K2, editat per Masqueoca

Per últim l’Oriol ha parlat de Stanley parable i la seva narrativa ben especial que ha donat per pensar i escriure molt sobre formes de narrar.

Aquesta imatge elaborat per Emezeta sobre tots els camins narratius de Stanley Parable.

I també tenim un nou #imprescindibletc proposat pel Toni. És el JCC Star Wars de Decipher.


One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.