Programa 28: Darwinismes lúdics amb Josep Maria Allué

Gameetc
Gameetc
May 1, 2016 · 2 min read

Definim com a Darwinisme lúdic al procés d’agafar un joc i afegir-li elements que el millorin. La frontera amb la còpia o l’homenatge és molt lleu i per aquest motiu és necessari analitzar sense passió les aportacions de cada joc.

En aquest programa hem comptat amb Josep Maria Allué i hem parlat de jocs, de processos creatius i de la importància de tenir bons jocs per a no jugadors.

Hem començat comentant l’article How Do Board Games Go Viral?, un article on descobrim que a Kickstarter els jocs analògics triomfen més que els digitals.

A Herois Lúdics l’Hèctor ens ha parlat sobre Spelunky, un roguelike de plataformes-acció que presenta un disseny de nivells procedural absolutament genial. Farem un repàs a com funciona aquesta generació aleatòria de nivells i com la va implementar en Derek Yu, el seu dissenyador. Tot amb informació extreta de primera mà del llibre del propi autor, de l’editorial Boss Fight Books que es dedica precisament a la publicació de llibres que tracten el disseny i creació de videojocs específics.

En Josep Maria ens ha comentat les virtuts darwíniques de Código Secreto.

I hem tingut una confessió: quan en Josep Maria era (més) jove es va enamorar d’un videojoc que portava per títol Phoenix. Trenta anys després va monopolitzar la recreativa de l’Stephane per reviure aquelles sensacions juvenils jugant una bona estona. L’Stephane ens ha explicat què té d’especial aquest joc.

El Francesc ens ha presentat Apalabrados i Preguntados dos jocs d’Etermax. La seva mirada ens ha ajudat a entendre en què milloren els jocs en que s’inspiren.

Per últim l’Oriol ens ha paralt de Samurai Sword, un joc que millora les mancances de Bang! (però darwinitzat pels propis autors).

I l’ #imprescindibletc del Josep Maria és Time’s up.

Podeu escoltar el programa en el nostre canal de Podcast.

Gameetc

Written by

Gameetc

El podcast sobre la cultura del joc. Entrevistes amb especialistes per descobrir la magnitud del joc en tots els seus aspectes.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade