Η σοσιαλδημοκρατία ως εκφραστής της νέας μεγάλης ευρωπαϊκής ιδέας

Η μετεξέλιξη των παραδοσιακών πολιτικών ιδεολογιών είναι μία εύλογη διαδικασία, που αποκρυσταλλώνει τις θεωρητικές προσεγγίσεις και τους προβληματισμούς των πολιτικών τους φορέων για το μέλλον. Η διαρκής αυτή διαδικασία εκσυγχρονισμού του ιδεολογικού φορτίου των πολιτικών οργανισμών πραγματοποιείται στα πλαίσια που ορίζουν οι κοινωνικές συνθήκες και οι διαμορφωμένες από αυτές συμπεριφορές των πολιτών, που καλούνται να εκφράσουν.

Στον ευρωπαϊκό χώρο, η μετεξέλιξη της πλατφόρμας των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων ποικίλλει χρονικά από χώρα σε χώρα, δημιουργώντας παράλληλους ιδεολογικούς κύκλους και διαφορετικά εθνικά πρότυπα της σοσιαλδημοκρατίας. Μία αντίστοιχη ποικιλία εθνικών προτύπων παρατηρείται στη θεσμική λειτουργία, τη λαϊκή απήχηση και την κοινωνική δυναμική που αναπτύσσουν τα κόμματα, λόγω της διαφορετικής κοινωνικής και οικονομικής φυσιογνωμίας των κρατών, των πολιτισμικών παραδόσεων και της ιστορικής μνήμης.

Σήμερα, ωστόσο, η κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα παραδοσιακά σοσιαλδημοκρατικά κόμματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν είναι παρόμοιες σε όλη την επικράτεια της ηπείρου. Η αμφισβήτηση των παραδοσιακών προτύπων έκφρασης και άσκησης της πολιτικής συμπίπτει με την αμφισβήτηση της ικανότητας της σοσιαλδημοκρατίας να εμπνεύσει μαζικά τα χαμηλότερα και μεσαία κοινωνικά στρώματα (που αποτελούν διαχρονικά την κοινωνική της βάσης) και να προσαρμόσει τα πολιτικά της προτάγματα στις παρούσες κοινωνικές συνθήκες.

Διαβάστε τη συνέχεια στη huffingtonpost.gr.

Like what you read? Give George Kissas a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.