Neden standart bir Go tahtası 19x19?

Go hakkında blogları incelerken, ilginç bir başlık dikkatimi çekti : Bir Go tahtasının neden 19x19 olduğunu biliyor musunuz?
 Hayli dikkatimi çeken yazıyı sizlerle paylaşmak istiyorum.

Bir Go tahtasının neden 19x19 olduğunu biliyor musunuz?

Go tahtası boyutu zaman içinde birçok kez değişime uğradı : 9x9'dan 15x15'e, 17x17'e ve sonunda 19x19 oldu. Aslında, go oyununun icra edilebilmesi için go tahtası boyutunun ne olduğunun önemi yoktur. Hatta 21x21 ya da 23x23'e bile genişletilebilirdi; fakat özellikle neden 19x19'da durduğu merak edilen bir durumdur.

Aslında bu, denge(balance) fikriyle ilgilidir. Hepimizin bildiği üzere, bir go tahtasında, üçüncü çizgi alan çizgisi, dördüncü çizgi ise etki (influence) çizgisidir. Eğer üçüncü çizgi ve altındaki tüm alanları almak(kontrol etmek) istersek, 56 taşa ihtiyaç duyarız ve bunun sonucunda 136 puana sahip oluruz.

3. Çizgi ve Altında Kalan Alan

Eğer dördüncü çizgi ve merkez içindeki alanları almak istersek, 48 taşa ihtiyaç duyarız ve 121 puan elde ederiz.

4. Çizgi ve Merkezdeki Alan

Her iki durum için de, taş başına düşen ortalama sayıyı hesaplarsak :

3. Çizgi : 136 / 56 = 2.4286
 4. Çizgi : 121 / 48 = 2.5208

İki değer arasındaki fark 0.09'dur, nerdeyse ihmal edilebilir bir durum. Bu şu anlama geliyor: 3. çizgideki taşların etkisi ile 4. çizgideki etki hemen hemen aynıdır.

Eğer go tahtası daha büyük ya da daha küçük olsaydı, alan (territory) ve etki (influence) arasında bir dengesizliğe sebep olurdu. Merkezin değeri, kıyı ve köşelere göre farklılık arz ederdi.

İşte bu sebeptendir ki, standart go tahtası boyutu 19x19'dur.

Yazının orijinali : https://everybodycango.wordpress.com/2015/04/06/do-you-know-why-a-go-board-is-19x19
 Çeviri : Hayri Kılıç


Originally published at Go Akademy.

Like what you read? Give Go Akademy a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.