ເລີ່ມຕົ້ນໃຊງານ Wordpress ການໂພສ(post)

  1. ໄປທີ່ localhost/wordpress/wp-admin
  2. ເລືອກ post

3. ເລືອກ Add New ສາມາດເລືອກໄດ້ທັງສອງ ເລືອກອັນໃດກໍໄດ້

4. ແມ່ນຫັວຂໍ້ຂອງໂພສ

5. ການເພີ່ມສື່ຕ່າງໆ(photo,video, music)(ຂໍ້ມູນການ Add media ຕິດຕາມໂພສໃໝ່ພາຍຫຼັງ)
6. ແມ່ນພາກສ່ວນເນື່ອໃນ

7. ບັນທຶກໄວ້ເພີ່ອແກ້ໄຂຫຼືຂຽນໂພສຕໍ່ໍ່ໃນຄັ້ງໜ້າ ຍັງບໍ່ທັນເຜີຍແຜ່

8. ເບິ່ງໜ້າຕາຂອງໂພສກ່ອນຈະເຜີຍແຜ່່

9 . ຮູບແບບຂອງໂພສ

10. ປະເພດຂອງໂພສ

11. ເລືອກ Publish ເຜີຍແຜ່ໂພສເປັນອັນຈົບຂັ້ນຕອນ

ຂໍຂອບໃຈທີ່ເສຍສະຫຼະເວລາອັນມີຄ່າເຂົ້າມາອ່ານ

Like what you read? Give GoodJob Post a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.