ConTent Management System

ມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັບ ConTent Management System:CMS ແມ່ນລະບົບທີ່ຄິດຄົ້ນຂື້ນມາເພື່ອ ຊ່ວຍລົດຊັບພະຍາກອນໃນການພັດທະນາ (Development) ບໍລິຫານຈັດການເນື້ອຫາຂໍມູ້ນມີ່ສຳຄັນຂອງທ່ານໂດຍສວ່ນໃຫ່ຍ ຈະໃຊ້ພາສາ( Script languages)ອື່ນໆມາໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ ເຮັດວຽກແບບອັດຕະໂນມັດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ PHP Perl ASP Python ແລະພາສາອື່ນໆ

ລັກສະນະຂອງເດັ່ນຂອງ CMS ນັ້ນກໍ່ຄືມີສ່ວນຂອງ Administration panel (ເມນູຄອບຄຸມລະບົບ)

ບໍລິຫານຈັດການເນື້ອຫາຂໍ້ມູນການເຮັດວຽກເທິງຢ່າງວ່ອງໄວທັນໃຈເວບໄຊ ຜ່ານ ( Web inter face )ແບບ(portal Systems)

ລັກສະນະການເຮັດວຽກ ຂອງ Content Management System: CMSເປັນລະບົບທີ່ມີການແບ່ງວຽກຈັດການເນື້ອຫາ (Content) ອອກຈາກການອອກແບບ (Design) ມີການຈັດເກັບໄວໃນ. Templates ຫລື Themes

ໃນນັ້ນເນື້ອຫາຈະຖຶກຈັດເກັບໄວໃນຖານຂໍ້ມູນ ຫລື ໄຟຣເມື່ອໃດທີ່ມີການໃຊ້ງານກໍ່ຈະຮັດວຽກຮ່ວມກັນລະຫວ່າງສອງສ່ວນເພື່ອສ້າງເວບໄຊຂື້ນມາ ເຊີ່ງເນືອຫາຈະປະກ້ອບໄປດ້ວຍຫລາຍໆສ່ວນ ເຊັ່ນ sidebar ຫລື blocks

Navigation bar ຫລື main menu, title bar ຫລື top menu bar ເປັນຕົ້ນການປະຍຸກໃຊ້ CMS ໃນແນວທາງຕ່າງໆCMS ສາມາດນຳໃຊ້ໃນຫລາຍຮູບແບບເຊັ່ນ ການນຳໃຊຊອບແວຣການໃຊ້ງານເຊັ່ນ

ການປະຍຸກໃຊ້ CMS ໃນສະຖາບັນການສຶກສາ, ທຸລະກິດ, ໜັງສືພິມ, ການເງີນການທະນາຄານ,ຫຸ້ນສວ່ນແລະການລົງທື່ນ ແລະອື່ນໆການປະຍຸກນຳໃຊ້ໃນວຽກງານຂອງລັດຖະບານ ເຊັ່ນງານຂ່າວ,ປະຊາສຳພັນ ການນຳສະເໜີງານຕ່າງໆຂອງອົງກອນ

ການປະຍຸກໃຊ້ໃນທຸລະກິດ SME ເປັນອິກຊ່ອງທາງສຳລັບຜູ້ປະກອບການຄ້າຂ່າຍ ສີນຄ້າຕ່າງໆ ນອນນັ້ນຍັງໃຊຊ້ເປັນ Intranet web side ສ້າງເວັບໄຊພາຍໃນອົງກອນ

ສ່ວນປະກອບຂອງ CMS

Templates ຫລື Thenmes ປຽບເໜືອນໜ່ວຍຕາ ຫລືເສື້ອຜ້າທີສວມໃສ່ທີ່ເປັນສີສັນຂອງເວບໄຊ (look&feel)ທີ່ມີຫລາຍຮູບແບບແລະເໜາະສົມກັນແລະທັງຫມົດຂອງເວບ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.