Techniczne wprowadzenie do sieci Axelar

W tym filmiku przedstawiam odpowiedzi na pirwsze 3 pytania o Axelar

https://youtu.be/aEuySTlAOaE

Czym jest sieć Axelar?

Sieć Axelar to zdecentralizowana maszyna stanu odpowiedzialna za ułatwianie żądań międzyłańcuchowych. Sieć obsługuje kilka kluczowych protokołów, takich jak Cross-Chain Gateway Protocol (CGP). CGP jest sercem systemu i pozwala nam łatwo wprowadzać nowe łańcuchy bez ograniczeń dotyczących zasad konsensusu i przesyłać między nimi informacje. W tym poście przyjrzymy się, co sprawia, że ​​CGP taktuje i zagłębimy się w niektóre szczegóły za stosem. Ale najpierw spróbujmy zrozumieć, co doprowadziło nas do tej architektury.

Na początek, oto kluczowe elementy sieci Axelar:

Dlaczego sieć Axelar potrzebuje konsensusu, aby przetwarzać żądania między łańcuchami?

Zasady potwierdzania żądań międzyłańcuchowych i ich przetwarzania są zaszyfrowane w rozproszonym protokole wykonywanym wspólnie przez wszystkie walidatory. Możesz myśleć o sieci Axelar jako o zdecentralizowanej maszynie do zmiany stanu, a żądania przesłane do sieci wyzwalają przejście z jednego stanu do drugiego. W ten sposób konsensus pozwala nam:

Wreszcie, konsensus jest warunkiem wstępnym dla wielu wielostronnych progowych protokołów kryptograficznych, które opisujemy poniżej.

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store