Mutsuz Müşteriler, İntikam Arzusu, Zarar Görme Olasılığı ve Misilleme Davranışları

Satın aldıkları ürünlerden, hizmetlerden, markalardan mutlu olmayan müşteriler sorunlarını işletmeye iletip çözüm bulma seçeneğini her zaman kullanmayabiliyorlar. Ya da sadece şikayet etmekle kalmıyorlar.

Müşteriler; 1) sorunu iletseler bile çözüm alamayacaklarına inanıyorlarsa, 2) işletme çalışanları ile olanı biteni konuşup mutsuzlukları ile yüzleşmek istemiyorlarsa, 3) öfkeleri bir türlü dinmiyor, yürekleri bir türlü soğumuyorsa MİSİLLEME yapabiliyorlar. Örneğin, lokantada yemekten memnun değillerse peçeteleri yerlere saçabiliyor, mağazadan ya da çalışanından mutlu değillerse etrafı kirletebiliyorlar. Müşteri missillemesi nedir? merak etmişseniz 2006 yılında İtiraf.com sitesi üyelerinin yanıtlarına dayandırarak yaptığım araştırmayı ve sonuçlarını bu linkten okuyabilirsiniz.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.