Nouzový stav máme za sebou, jeho následky budou ještě dobíhat. EU chce obnovu ekonomiky po COVIDu stavět na principech udržitelnosti. Ale jak to mají české organizace? Přemýšlí teď vůbec o udržitelných inovacích, nebo řeší holé přežití? Je opravdu možné posbírat klacky pod nohama a něco užitečného z nich postavit? Zeptali jsme se českých organizací z komerčního, veřejného i neziskového sektoru.


O práci na dálku bylo v posledních dnech napsáno tolik, až jsme v Pábení zvažovali, jestli má smysl tvořit další text. Přesvědčily nás až zpětné vazby od týmu České spořitelny, se kterým jsme minulý týden prošli dvoudenní ideací: „Netušil jsem, že i takto kreativní workshop půjde udělat remote bez větších obtíží. Bylo to inspirativní. Skvěle vynaložené peníze.“

A tak sdílíme 4 tipy na vhodné nástroje a dalších 9 zásad pro organizaci celé akce. Ať vám dobře poslouží!

4 nástroje, které jsme použili

1. Google Meet pro práci ve velké skupině i v menších týmechV pátek testujeme a testujeme a testujeme


Jak jsme to celé za den vymysleli

Kde je Marek? Ztratili jsme Marka!


Nela Wurmová

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store