Kurz práce s informacemi

Aplikovaný výzkum TA ČR


TAČR

Náš TA ČR tým — spolupracující studenti v první fázi výzkumu.

Doktorát na IVŠV

Výuka


Reading Seminar IV.: Data science and big data analytics. (2018). New York, NY: Springer Berlin Heidelberg.


Reading seminar III: Candy, P. (2004). Linking thinking: Self-directed learning in the digital age.

Reconceptualising: Learning in the Digital Age


Reading Seminar II: Larusson, Johann Ari, White, Brandon (Eds.) (2014) Learning Analytics: From Research to Practice. Springer.

Designing Learning Analytics Experiences
Workshop Microlearning v knihovnách

S kým spolupracuji


Otevřený participativní sylabus

http://bit.ly/2FOf4va

Angličtina

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store