Get high on your own supply, deze slogan staat op het T-shirt van een van de trainers die afgelopen weekend op het domein van de ondertussen legendarische aanwezig was. Maar de hoofdrol voor deze tweedaagse was voor de Iceman himself. Hij begeesterde twee volle dagen een uiteenlopende groep…

Hans Vandenberghe

Into people & digital #workplace #MSTeams #Office365 #freeletics #personalgrowth #coaching 🙏

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store