«Գյումրին առանց տնակների» հիմնադրամ

1․Նախաբան

2․Գործունեությունը

լուսանկար

3․Աշխատանքի նկարագիրը

4․Օգնությունների ախբյուր

հովանավոր ընկերություն,պետություն,սփյուռք

5․Աշխատակազմը

6․Աշխատանքի արդյունքը

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Harut Simonyan’s story.