Hash Rush
Hash Rush

Hash Rush

An online sci-fi/fantasy RTS set in the fictional Hermeian galaxy. https://www.hashrush.com

Editor of VZ Games
·
Top writer in Gaming