Enneagram ile hâlâ tanışmadınız mı ?

Hasibe Zafer
Apr 1, 2017 · 2 min read

Enneagram, en genel tanımıyla kişinin kendini tanıma sanatıdır.

Latincede ennea(dokuz) ve gram(çizim,çizgi) kelimelerinden türemiştir. Sistem dokuz farklı mizaç tipini ele alır. Sistemin sembolu şu şekildedir.

Sembolün kökeni ilk çağlara kadar dayansa da , günümüze George Gurdjieff taşımış fakat kişilik tiplemelerinde kullanmamıştır. Dokuz noktayı kişilik tiplerine uyarlayan ve bugünkü haline getiren kişi ise Oscar Ichazo’dur.

Dokuz kişilik tipini kısaca tanıyalım.

Tip 1 : Doğru eylem ve kusursuzluğu arayan.
Tip 2 : İlgi, duygusal paylaşım ve sevilen, ihtiyaç duyulan bir kimlik arayan.
Tip 3 : İşlevsellikte üstünlük ve hayran olunan bir kimlik arayan.
Tip 4 : Anlam, duygusal derinlik ve özgün kendilik, varoluş arayan.
Tip 5 : Her şeyi tam bilmek, anlamak ve bağımsız yetkinlik arayan.
Tip 6 : Zihinsel netlik ve hayata karşı destek, yeterlilik arayan.
Tip 7 : Bilgiyi keşfetme, keyifli deneyim ve yeterli üstünlük arayan.
Tip 8 : Varlığını koruma ve mutlak güç-varoluş-hakimiyet arayan.
Tip 9 : İç güç, huzur , dengeyi koruma ve duyumsal rahatlık arayan.

Enneagramın popüler kullanım alanları neler ?

Gelişmiş ülkelerde sosyal hayat, iş hayatı ve akademik alanda etkin olarak kullanılmaktadır. Daha önce enneagramı duymadıysanız muhtemelen örnekleri okuyunca şaşıracaksınız.

  1. Enneagram Stanford Üniversitesi M.B.A. programında ders olarak yer alıyor.
  2. Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde kişilik analizi olarak uygulamalı ders şeklinde işleniyor.
  3. CIA, FBI ve Alman ordusunun özel görevli personellerinin yetiştirilmesinde enneagram eğitimi yer alıyor.
  4. Dünya çapında Google, eBay, Yahoo, Sony, CSC, Oracle, Adobe, HP, Logitech, Boeing, Glaxo Smith Kline, DuPont, Genentech, Motorola, Hewlett Packard, Disney, Panasonic, Johnson&Johnson, WestinghouseElectric, Apple ve daha birçok şirket personel seçiminde ve satış-pazarlama çalışmalarında enneagram metodunu kullanıyor.
  5. Lost dizisinin senaryosunda tipleri oluştururken Enneagram yönergeleri söz konusu ediliyor.
  6. USC ve UCLA’de MBA programlarında liderlik eğitiminde kullanılıyor.

Enneagram tipimi nasıl öğrenebilirim ?

Tüm bunları öğrendikten sonra muhtemelen enneagram tipinizi merak ediyorsunuz. :)
Mobil uygulama üzerinden enneagram tipinizi öğrenebilir ve tipler hakkında daha ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Eğer Android kullanıcısı iseniz ; buradan , iOS kullanıcısı iseniz buradan uygulamalara erişmeniz mümkün.

Ben enneagram tipimi öğrendim ama enneagram hakkında daha çok şey öğrenmek istiyorum diyorsanız da değerli İsmail Acarkan’ın “Kişiliğin DNA’sı” adlı kitabını satın alabilirsiniz.

Ülkemizde henüz etkin olarak kullanılmasa da enneagramın farkına varıp kullanan yerler mevcut. Etkin bir şekilde kullanılması dileğiyle. Tip5 burada yazısına son verir. Keyifli günler dilerim. :)

Hasibe Zafer

Written by

Android Developer @Turkcell

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade