Priorities Are For You. Don’t Bullshit Them.
Jon Westenberg 🌈
1944

Witam. Ch

Przyjmuję do wiadomości Twój tekst. Nię lubię oszukiwać i tego nie robię. Twoja słowa trochę mnie bolą. Dlatego proszę wskaż “te moje kłamstwa” a ja postaram się do tego ustosunkować. ok?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.