BẠN CÓ BIẾT LÁ DÂU TẰM CHỮA MẤT NGỦ?

Tác dụng lá dâu tằm chắc hẳn ít ai biết được, trong đông y đây là vị thuốc có tác dụng bổ huyết, dưỡng huyết. Không chỉ vậy nghiên cứu trong y học nhận thấy lá dâu tằm có thể mang lại tác dụng chữa bệnh mất ngủ. Vậy để thực hiện lá dâu tằm chữa mất ngủ tiến hành như thế nào. trong quá trình sử dụng cần lưu ý vấn đề gì?

NGUỒN: http://baotaman.net/ban-co-biet-la-dau-tam-chua-mat-ngu

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.