TƯ VẤN: KHÍ ARGON CÓ GÂY VÔ SINH KHÔNG?

“Chúng tôi cũng đã quan hệ trước khi cưới, và sử dụng biện pháp tránh thai an toàn… Sau cưới thì không sử bất kỳ biện pháp nào. Nhưng mãi vẫn chưa thấy gì cả… Tôi làm nghề hàn, nhiều khi nghĩ cũng thấy lo lắng. Bởi nghề này luôn làm việc trong môi trường không trong lành. Bemom tư vấn giúp tôi: Khí Argon có gây vô sinh không? Đây là một trong những khí xuất hiện rất nhiều trong khi hàn…Tôi xin chân thành cảm ơn!”

NGUỒN: http://bemom.vn/khi-argon-co-gay-vo-sinh-khong

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.