Deze 5 Startups gaan naar Innovation Expo!

Dit zijn ze dan, de 5 favorieten voor de Innovation Expo!

Op 14 april 2016 zullen deze 5 startups schitteren op het terrein van de Innovation Expo. Zij waren de favoriet in onze stemming die 4 weken lang duurde.

We zijn ontzettend trots dat het gelukt is om een zeer gevarieerd aanbod van ambitieuze startups te presenteren. Vanaf nu gaan we ons klaarmaken voor de grote dag. Er komen maar liefst meer dan 4.000 bezoekers uit Nederland en daarbuiten naar het terrein in Amsterdam Noord. Tussen de Adam Toren en het Eye Filmmuseum.

Alle stemmers ontzettend bedankt voor je steun en betrokkenheid. Natuurlijk ga je er snel meer van horen!

betonballon.nl
 premiumenergysystems.nl
 bildng.nl
 neanex.com
 tubebarrier.com


Originally published at Ecosysteem | Matchmaker | Netwerk.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.