Dojmy z TEDxYouth@Brno

Hned jak jsem uviděl, že bude TEDx v Brně, zapsal jsem si událost do kalendáře. Jakmile byla možnost, kupoval lístky. Nikdy jsem na žádném nebyl a chtěl jsem tento formát zažít. Už je to pár dní od události, tak nastal čas napsat pár dojmů.

Matěj Horák
Nov 27, 2017 · 3 min read

Organizace

Akce byla kvalitně připravená. Všechna čest organizátorskému týmu. Svým negativním pohledem vnímám jen špatně zvolený registrační systém Cool Ticket a nutnost kupování lístků (kvůli velkému zájmu), aniž bych znal aspoň nějaká jména speakerů. Pár speakerů jsem na obdobném formátu už mluvit slyšel. Nicméně poslechnout si je znovu nebyla rozhodně ztráta času.

Naopak jako velké pozitivum vnímám, že i přes velký zájem, organizátoři nezvolili větší prostory. Akce tedy nebyla masová a měla mnohem příjemnější prostředí. Pro mne velká inspirace do budoucna. Také se mi velmi líbilo zařazení kulturních vložek a zpestření dne výstupem Ellen Makumbirofa a uskupení All Imp. Jak už jsem psal na začátku, jen těžko jsem během dne hledal nedostatky v organizaci.

Talky, témata, myšlenky

Tento TEDx nesl v názvu slovo “Youth” a musím říct, že to vůbec nebylo poznat. Nebudu zde rozepisovat jednotlivé speakery a jejich talky. V průběhu dne jsem si zapsal spoustu poznámek, ale jen pár stojí za zmínění. Tady jsou…

“Filtr na vodu by neměl být produktem charity”

Mám kamarádku, která mi podobnou myšlenku už jednou řekla na základě její zkušenosti s dobrovolnictvím v Zambii a tato přednáška mi to opět připomněla. Nemělo by být naším cílem platit kvalitnější život lidem v chudých zemích, ale platit investice, které těm lidem dají vzdělání a práci. Tato investice začíná tvořit kruh, který dává postupně i kvalitnější život. Jednodušeji řečeno: dítě, které si na hračku samo našetří, si pak hračky váží více, než kdyby ji dostalo.

“Speaker jako cesta pro networking”

Nejste talent na networking? Začněte přednášet. Lidé sami budou chodit za vámi, ptát se a diskutovat. Prvotní bariéru oslovení někoho neznámeho nemusíte řešit a potom už to jde samo.

“Jedním z hříchů dnešního světa je zacházení s dešťovou vodou jako s odpadem”

Termín globální oteplování je známý napříč společností. Málokdo však ví, že spousta dešťové vody je jen zbytečně odváděna do kanálu bez dalšího využití. Dochází pak k vysušování, protože voda se vypařuje na jiném místě než spadla. Zachytávejme tedy dešťovou vodu a využívejme ji. V ideálním případě mějme města jako jednu zelenou houbu plnou vody namísto suchého betonového kamene.

“Vozíčkáři nejsou slintající lidi v teplácích studující speciální pedagogiku”

Připomínání, že je třeba nezaleknout se fráze “to nejde”, “to nemůžeš a nesmíš” a “měl by jsi”, snad není nikdy dost. Napadá mne ale, jak často přemýšlíme o tom, jak moc kecáme ostatním do života nebo dokonce pomáháme k vytváření představ, které pak spoustu lidí omezují?

“Nejsi expert? Jsi multipotenciál!”

Pro mne asi nejlepší talk akce, přestože se jednalo pouze o video. Namísto mých slov přikládám rovnou video a záměrně vám nebudu psát můj názor.

Pár slov na závěr

Přestože jsem si akci užil, tak se nejspíše jednalo o můj první a poslední TEDx na nějakou dobu, minimálně český. Občas koukám na pár záznamů a přijde mi, že se z toho u nás stala pocta pro speakery, že tam můžou přednášet, namísto motivace předat myšlenku, která ve společnosti moc nezaznívá. Slovo pocta je klíčové. Myslím si, že tato pocta nejvíce deformuje akci.

I tento TEDx toho byl víceméně příkladem. Myslím, že poměrně dost hostů nic nepředalo nebo předalo velmi obecnou a známou myšlenku, např. “Stáže v zahraničí mi otevřely oči.” Něco o tom vypovídá i můj nejlépe hodnocený talk — bylo to video.

V každém případě nelituji takto strávené soboty. Možná můj závěr může působit negativně, ale i kvůli myšlenkám zmíněným výše vnímám akci pozitivně, přestože jich bylo na můj vkus méně. Pokud jste na takové akci nikdy nebyli, tak rozhodně příště neváhejte! Nebo se rovnou nebojte do toho skočit po hlavě a pomoct s organizací, uspořádat si nějakou vlastní akci ve vašem místě a nemusí to být jen TEDx.

Díky organizátorskému týmu za skvělou sobotu!

Matěj Horák

Written by

Software developer focused on clean code, functional programming and testing. Inspiration and tips about SW development!

More From Medium

Top on Medium

Top on Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade