Kaleminize sağlık. Ne çok ölmüşüz…
Ömer Önder
1

Ölmek çok olağan bu toprakların insanları için ölüm bir gölge gibi hiç ayrılmıyor yanıbaşımızdan Ömer Önder

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.