Najnowszy

Najnowszego zajęć adaptacyjnych w przedszkolu dzień drugi. Okupujemy kącik kuchenny. Najnowszy i dziewczynki. Maciej rozkłada talerzyki, filiżaneczki. Nalewa, dzieli nieistniejącym ciastem, w przypływie natchnienia gotuje najlepszą niewidzialną zupę świata. Zbiegają się zachwycone mamy dziewczynek. Podsuwają swoje filiżaneczki, proszą o dolewkę. W końcu jedna pyta: “A co to, Maciusiu? Co nam nalewasz? Herbatkę? Mleczko? A może kompocik?”. “Piwo”. Odpowiada Najnowszy bez mrugnięcia okiem.
 Kurtyna

Like what you read? Give Aleksandra a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.