“Karmi Phúc có 1 lượng khoai tây nặng 100kg. Nếu giả sử thành phần khoai tây này chỉ gồm phần xác và phần nước thì phần nước chiếm 99%. KP sau đó để đống khoai qua đêm thì nó thoát bớt nước, nên phần nước giờ chỉ chiếm 98%. Hỏi: trọng lượng đống khoai tây bây giờ là bao nhiêu?”
Làm người lớn, là làm siêu nhân
Karmi Phuc
1

Thấy cũng ngại sai, nhưng tính thử theo cách của mình.

100kg khoai ban đầu theo như giả thuyết thì bao gồm 99kg nước và 1kg xác (cái này suy ra từ 99% là nước???? không chắc lắm ^^)

sau 1 đêm nếu như chỉ có nước bay hơi và còn chiếm 98% nghĩa là 2% là xác==>1kg xác =2%. Từ đó suy tiếp 98% nước là 49kg. Vậy tổng còn lại là 49+1–50kg.

Dù có kết quả là vậy nhưng thấy vô lí trong thực tế quả (nghịch lí như anh nói) làm gì mà sau 1 đêm mất tới 50kg dữ zậy ^^.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.