Sustainability in Fashion Retail | Jätkusuutlik areng moetööstuses

American author John C. Maxwell once said that teamwork makes the dream work but a vision becomes a nightmare when the leader has a big dream and a bad team. That is probably true. I sometimes feel that fixing fashion is a huge dream, educating might take a lifetime and nothing changes without professionals partnering for improvement and sustainability. 19th of February was another important day for us who reflect sincere commitment to sustainability. That day the Environmental Audit Committee published a report called 'Fixing Fashion: Clothing Consumption and Sustainability'.

Fixing fashion is a call for action and it involves us all as the fashion industry’s current business model is clearly unsustainable. The report calls retailers to step away from their unsustainable business models and work towards a more sustainable future. Yes, championing sustainable businesses is an important part of driving change towards a better fashion industry but we need others to take action too, show leadership and commitment in engaging with dissolving the current issues and for greater collaboration through engagement in sustainability initiatives.

Professor Dilys Williams, the Director for Sustainable Fashion Research at UAL London agrees with the fact that the current exploitative and environmentally damaging model for fashion must change and that fashion designers, makers, sellers, buyers, wearers, investors, educators, communicators and legislators need to all act in order to make a difference. She believes that vital to prosperity is access to education and the development of research and industry practice that is based on the valuing of nature and human equality in her response to 'Fixing Fashion: Clothing and Sustainability'.

Lately I represented my brand KiRiVOO in the Pure Conscious sector at Pure London, the UK’s leading fashion trade show. This year, the Pure Conscious collaborated with the Conscious Fashion Campaign, United Nations Office for Partnerships and Common Objective. I had several reasons for participation but mostly I made that call because I share the leadership vision with other sustainable businesses, believe in empowering sustainable development and that joining forces is vital to drive the industry change. Within these three days at the fair I also met students who came to work on a research project. That is a good sign as students now seem to have better access to education for sustainability in London. I do not remember the sustainable fashion to be such a hot topic when I was studying in the Universtity of Arts London (UCF) in 2012 and 2015.

It is also good that the report recommends a reform in taxation to reward fashion companies that design products with lower environmental impacts and support a new sharing economy. One of the greatest challenges that us, sustainable brands, face is that those companies who do not value sustainable practises are considered successful. 'Fast fashion brands inaction on ethics is shocking' was published by BBC News less than a month ago. But I do believe that good businesses can be profitable too and that tomorrow is ours to win because environment and people should not suffer. So, I always try to replace my negative thoughts with positive ones to have positive results and not forget that only fear can limit outcomes. My goal in life is not just to survive but to do the right thing, thrive, and create a better and happier life. Let's keep our faces to the sunshine, and thanks for the report and fostering sustainable practises.

Image: Ines Karu-Salo being interview for Estonian television show “Nädalalõpp Kanal 2'ga”.

Jätkusuutlik areng moetööstuses

Ameeriklasest autor John C. Maxwell on öelnud, et meeskonnatöö teeb unistused teoks, aga visioonist võib saada õudusunenägu kui liidril on suur unistus, aga halb meeskond. Selles on tal usutavalt õigus. Vahel tunnen isegi, et eetilise ja keskkonnast hoolivama moetööstuse loomine on kui unelm, sest inimeste õpetamine võib võtta terve eluaja ning mitte midagi ei parane kui jätkusuutliku moetööstuse arendamise nimel laiaulatuslikku koostööd ei tehta. 19. veebruarist sai aga järjekordne tähtis päev meie kõigi jaoks, kellele keskkonnasäästlikuse teema südameasi on. Sellel päeval avaldas Keskkonnaauditi komitee UK’s raporti nimega ‘Moodi parandades: Rõivaste tarbimine ja jätkusuutlikkus.

Moodi parandes on kutse tegudele, mis puudutab meid kõiki. Näiteks paneb teadaanne jaekauplustele südamele, et nad vaataksid rohkem tulevikku ning analüüsiksid ja parandaksid oma ärimudelit, et müügile jõuaksid vaid eetiliselt ja säästlikumalt toodetud tooted. Kaugeltki ei piisa enam sellest, et keskkonnast hooliva ärimudeliga firmad maailma parandada üritavad, vaid seda peavad tegema ka kõik teised. Vaja on olla eeskujuks, inspireeriv ja pühendunud probleemilahendaja ning teha koostööd jätkusuutlikuse edendamiseks.

Professior Dilys Williams, Londoni Kunstiülikooli (UAL) jätkusuutliku moeuuringute osakonna direktor, nõustub raportis välja toodud faktiga, et praegune moetööstuse ärimudel on ekspluateeriv ja keskkonda kahjustav ning see peab muutuma. Tema arvates peavad selle nimel üheskoos tegutsema nii moekunstnikud, tootjad, müüjad, ostjad, kandjad, investorid, haridutöötajad, kommunikeerijad kui seaduseloojad. Lisaks usub, et parema moetööstuse edenemiseks on hädavajalik hariduse kättesaadavus, teadusuuringute arendamine ja erialane praktika mille keskmeks on inimese ja looduse suhe.

Hiljuti võtsin KiRiVOO moebrändiga osa UK juhtivast moemessist Pure London, mis avas jätkusuutliku moe esitlemiseks ja edendamiseks vastavatele brändidele eraldatud sektsiooni. Seda ettevõtmist tõetasid mitmed organisatsioonid nagu Ühinenud Rahvaste Koostööbüroo (United Nations Office for Partnerships), Teadliku Moe Kampaania (Conscious Fashion Campaign)ja Ühine Eesmärk (Common Objective). Seal osalemine oli vajalik juba esiteks seetõttu, et jõudusid ühendades suudame rohkem — usun eetilise ja keskkonnasõbraliku moeäri tulevikku ning selle edendamiseks pean vajalikuks teha koostööd teiste sellel alal tegutsevate professionaalidega. Nende kolme messipäeva jooksul kohtasin teiste seas ka mitmeid tudengeid, kes olid messile jätkusuutliku moeala teemalist uurimistööd tegema tulnud. See jällegi on positiivne märk sellest, et moekoolides on hakatud õpilasi paremini informeerima. Mulle ei meenu, et Londoni kunstiülikoolis (LCF) seda teemat veel põhjalikult puudutati kui 2012 ja 2015. aastal ennast seal täiendamas käisin. Sel ajal tuli ise probleemidele tähelepanu juhtida, uurida ja osata õigeid küsimusi esitada.

Lisaks on hea, et raport soovitab mõelda ka maksureformile, millega soodustada väiksema keskkonnamõjuga tooteid loovaid ja uut jagamismajandust toetavaid moefirmasid. Üks tõsisemaid väljakutseid, millega meie jätkusuutliku moe brändid silmitsi seisame, ongi see, et mitte eetilise ärimudeliga firmasid peetakse edukaks. Veel vähem kui kuu aja eest avaldas BBC uudise (BBC News) ‘Kiirmoe brändide tegevusetus eetilise äri suunas on sokeeriv’. Ma usun siiralt, et ka hea äri saab olla kasumlik ning homme on võit meie, sest inimesed ja loodus ei peaks kannatama. Seega proovin mitte unustada, et ainult hirm pidurdab ning alati asendada oma halvad mõtted positiivsetega. Minu eesmärk ei ole lihtsalt ellu jääda, vaid teha õiget asja, areneda, edendada ning teha tööd parema ja õnnelikuma elukvaliteedi pakkumise nimel. Ärgem kaotagem usku ning suur aitäh selle raporti ja jätkusuutliku praktika edendamise eest.

Heartwarming Choice by I.K-S

Written by

Ines Karu-Salo @ineskarusalo is an entrepreneur & sustainable lifestyle lover. HC is all about little things that matter & how to do better. Founder of KiRiVOO.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade