Την εποχή των Capital Controls τα περισσότερα φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα στην Ελλάδα εκμεταλλεύονται τις καταστάσεις και ανεβάζουν τις τιμές τους με σκοπό την κερδοσκοπία σε βαθμό κακουργήματος για μένα μιας και το αντίπαλο δέος της ηλεκτρονικής αγοράς από Ασία αλλά και από Ευρώπη μερικώς βαδίζει σε θολά νερά, ας θυμηθούμε λοιπόν όταν και εφόσον όλα επανέλθουν σε φυσιολογικούς ρυθμούς να τιμωρήσουμε τους κερδοσκόπους και καιροσκόπους όπως τους πρέπει γυρίζοντας τους την πλάτη !!!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.