בטיחות בעבודה במשרדים

אולי נראה לכם שהמשרד שאתם עובדים בו הוא המקום הכי בטוח שיש, אך גם הוא יכול להיות מסוכן. אמנם הוא לא מסוכן כמו מקוות אחרים, כמו אתרי בנייה או מפעים, אך בכל זאת יש להישמר בו. יש כמה נהלי בטיחות שאתם צריכים להכיר ולא רק שהן נשמעים הגיוניים, אלא גם רשומים בחוק.

סכנת נפילה קיימת תמיד

אחת הסכנות הגדולות ביותר היא נפילה מגובה. אולי נפילה מגובה נשמעת לכם מוזר כאשר מדברים על משרד, אך בסופו של דבר נפילה מגובה לא חייבת להיות מכמה מטרים אלא יכולה להיות אפילו מכיסא או משולחן. אל תשכחו שבמשרד העובדים בדרך כלל די מזלזלים בסכנות שיכולות לקרות להם כאשר יש צורך להוריד משהו ממקום גבוה או להחליף נורה, הם יכולים למצוא את עצמם עומדים על שולחן שאולי יתברר כלא יציב, או על כיסא, אפילו כיסא גלגלים במקרים מסוימים. כל ניסיון לעלות על משהו שאינו ייעודי לכך, כמו למשל שרפרף או סולם קטן, אסור בתכלית האיסור בשל סכנת הנפילה.

Image for post
Image for post

לא מתעסקים עם החשמל

כל התעסקות עם החשמל במשרד אסורה. אמנם לעתים קופץ הפקק ואז יש צורך להרים אותו וזו באמת פעולה פשוטה ובטוחה אך מלבד פעולות כאלו, אסור לכם בתור עובדי המשרד להתעסק עם לוחות החשמל או עם כבלים חשופים. חשוב לזכור כי מעבר להתעסקות עם החשמל שאסורה, אסור גם לדרוש מהעובדים להתעסק עמו. בכל בניין משרדים חייב להיות איש אחזקה ולפתור את הביעות הללו זה התפקיד שלו. בסופו של דבר החשמל יכול להיות אחד הסכנות הגדולות ביותר והוא יכול להביא למוות של עובדים בכל מקום גם במתחים שאינם גבוהים מאוד.

פגיעות ממפגעים שונים

בכל משרד יכולים להיות מפגעים שונים שיכולים לסכן את האנשים. לכן נושא בטיחות בעבודה במשרדים הוא כולל גם את הכנות הללו ולמעשה מחייב לערוך בדיקות תקינות לכל המתקנים במקום. אפילו אלמנטים די שוליים כמו למשל שולחן רעוע או חלון חורק יכולים לגרום בסופו של דבר לחבלות ולנזקים. המפגעים הללו חייבים להיות מטופלים כמה שיותר מהר כי רק כך המשרד יוכל להיות בטוח לחלוטין. זה גם האינטרס של המשרד הרי ברגע שתהיה תאונה במשרד זו תהיה למעשה תאונת עבודה והמשרד יפסיד על כך כסף.

בטיחות שקשורה בבריאות

בטיחות עבודה במשרדים אינה רק שמירה מחבלות וממפגעים. הבטיחות יכולה להיות קשורה גם באופן ישיר לבריאות, כיוון שיש כל מיני מפגעים שיכולים לסכן את בריאותם של העובדים לטווח הארוך. למשל, יכול להיות שיש אנטנה סלולרית שפולטת קרינה רבה בקרב העובדים ולפי הנהלים זה דבר אסור. יכול גם להיות שיש חומרים אחרים שנפלטים לאוויר שיכולים לסכן את עובדי המשרד, בעיקר אם מדובר במשרד שנמצא ליד המפעל שבו מייצרים כל תרופות או כימיקלים או במעבדות. כל מה שיכול לפגוע בבריאות העובדים נחשב לסכנה והוא חייב להיאכף לפי הנהלים.

תאורה מונעת תאונות

עד כה דיברנו על כל מיני סכנות במשרד אך זה הזמן לדבר על אחד הפתרונות. מעבר לכך שיש נהלים רבים שנאכפים כדי להבטיח את שלומו של העובד, תאורה נכונה יכולה למנוע את התאונות בסבירות גבוהה. לתאורה טובה ומתאימה יש יתרונות רבים גם ביצירת סביבת עבודה נעימה אך בסופו של דבר העניין החשוב ביותר הוא מיגור התאונות. כאשר המשרד וחדר המדרגות מוארים לחלוטין אפשר להימנע מכל כך הרבה מפגעים, כמו למשל מרצפות שקועות או כבל שמתוח בין שני מקומות ויכול לגרום למעידה.

from ilanlavi.tumblr Feed

אילן לביא — יועצי בטיחות

Written by

אילן לביא יועצי בטיחות 08-8556847 מתן שירותי ייעוץ מקצועיים בתחומי בטיחות, בטיחות בעבודה, גהות, בריאות תעסוקתית ונגישות לנכים, http://www.ilanlavi.co.il/

אילן לביא — יועצי בטיחות

Written by

אילן לביא יועצי בטיחות 08-8556847 מתן שירותי ייעוץ מקצועיים בתחומי בטיחות, בטיחות בעבודה, גהות, בריאות תעסוקתית ונגישות לנכים, http://www.ilanlavi.co.il/

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store