יועץ בטיחות אש — מה התפקיד שלו

כל עסק יכול להיות סכנת מוות אם הוא לא יהיה מוכן לאחד האסונות הכי נוראיים שיכולים להיות: שריפות. כדי להתמודד עם האסון הפוטנציאלי הזה בצורה הכי טובה, יועץ בטיחות אש עומד לשירותכם כדי למזער את הסיכוי שהעסק שלכם ייפגע משריפות ועוזר לכם להיות ערוכים תמיד.

להתמודדות עם שריפות יש צורך במומחים

אין ספק שכל עסק צריך להגן על הלקוחות שלו וגם כל בעל עסק מבין את זה. מעבר לכך ששריפה גדולה יכולה לקרות אפילו מלהבה יחסית קטנה ובעסקים שיש בהם מטבח תעשייתי הסיכון הזה עולה משמעותית, יש צורך גם לדעת באופן מעשי איך להתמודד עם מצב כזה. עם כל הרצון הטוב וההבנה שאש מסוכנת לעסק גם ברמת חיי האדם וגם ברמת הנזק הכלכלי למקום, מצב שיכול לגמור עסק לחלוטין, יש צורך בידע מקצועי נכון ולא רק רכישת מטפים, ורק יועץ בטיחות אש יכול לספק אותו.

יועץ בטיחות אש — אילן לביא

יועץ בטיחות אש — מה התפקיד שלו?

· יועץ בטיחות אש הוא זה שאחראי להגן על העסק שלכם מפני שריפה. הכול מתחיל בבחינה של העסק עוד מההקמה שלו. אי אפשר לקבל רישיון לעסק בלי להציג את מערכת כיבוי האש במקום כי המקום יכול להפוך להיות מלכודת אש לכל הלקוחות ולעובדים אם לא יחשבו על כך לעומק. זהו הליך חובה ברישוי עסקים לכל עסק ללא קשר לסוגו.

· יועץ בטיחות אש יבחן את העסק ויבין מהן נקודות התורפה שלו, מאיפה יכולה להגיע אש, אלו מקומות יותר דליקים ואלו פחות ויציג תכנית מלאה כיצד להתגונן מפניה וזה כולל התקנה של ארונות כיבוי אש במקומות הנכונים, הצבת מטפים כיבוי אש לפי סוג המקום ולפי גודלו, שלטי בטיחות וכולה.

· יועץ בטיחות אש יסביר לכם על המערכות השונות שיש וגם יסביר לכם באלו נהלים אתם צריכים לעמוד. יש תקנות מאוד מחמירות לעסקים בנושא גילוי וכיבוי האש והיועץ יסביר לכם מה אתם חייבים להתקין וכמובן מה יהיה מתאים לעסק שלכם לא רק לפי החוק אלא לגבי הגנה מוצלחת.

הדרכות וליווי לאורך פעילות העסק

מעבר לניהול תיק השטח של העסק בנושא בטיחות כנגד אש, יועץ בטיחות אש גם יבצע הדרכות לעובדים שלכם כדי שיידעו לאן הם מתפנים ברגע שיש שריפה כולל ריענון של כל הנהלים כל שנה לכל הפחות. ההדרכה הזו חשובה ומצילה חיים לא פחות מכל הציוד האלקטרוני המתקדם ומערכות גילוי האש שהעסק שחלכם יצטרך להכיל כדי להיות בטוח. יחד עם זאת, יועץ בטיחות אש ייצג אתכם מול רשויות הכיבוי וההצלה בכל מה שקשור לרישיון העסק כל שנה בהתאם לבדיקות התקינות ובכל נושא אחר. הוא ייצג אתכם לאורך כל הדרך ויענה על שאלות שיעלו על הפרק וכמובן גם במקרי חירום יהיה שם לצדכם.

המאמר יועץ בטיחות אש — מה התפקיד שלו פורסם ראשון בבלוג

from ilanlavi.tumblr Feed

https://ilanlavi.tumblr.com/post/179547835986/%D7%99%D7%95%D7%A2%D7%A5-%D7%91%D7%98%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A9-%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93-%D7%A9%D7%9C%D7%95

אילן לביא — יועצי בטיחות

Written by

אילן לביא יועצי בטיחות 08-8556847 מתן שירותי ייעוץ מקצועיים בתחומי בטיחות, בטיחות בעבודה, גהות, בריאות תעסוקתית ונגישות לנכים, http://www.ilanlavi.co.il/

אילן לביא — יועצי בטיחות

Written by

אילן לביא יועצי בטיחות 08-8556847 מתן שירותי ייעוץ מקצועיים בתחומי בטיחות, בטיחות בעבודה, גהות, בריאות תעסוקתית ונגישות לנכים, http://www.ilanlavi.co.il/

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store