תהליך קבלת רישיון לעסק

  • בריאות, רוקחות וקוסמטיקה
  • דלק ואנרגיה
  • חקלאות או בעלי חיים
  • מזון
  • מים ופסולת
  • מסחר
  • נופש, ספורט או עינוג ציבורי
  • רכב ותחבורה
  • שירותי שמירה ואבטחה
  • תעשייה, מלאכה או שימוש והפקת מחצבים

איך מקבלים רישיון עסק?

מי בוחן את הזכאות לרישיון או היתר עסק זמני?

מתי מקבלים תנאים מוקדמים?

--

--

--

אילן לביא יועצי בטיחות 08-8556847 מתן שירותי ייעוץ מקצועיים בתחומי בטיחות, בטיחות בעבודה, גהות, בריאות תעסוקתית ונגישות לנכים, http://www.ilanlavi.co.il/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
אילן לביא — יועצי בטיחות

אילן לביא — יועצי בטיחות

אילן לביא יועצי בטיחות 08-8556847 מתן שירותי ייעוץ מקצועיים בתחומי בטיחות, בטיחות בעבודה, גהות, בריאות תעסוקתית ונגישות לנכים, http://www.ilanlavi.co.il/

More from Medium

Fentanyl in Philadelphia: Street View Compilation

Educator and Administrator: Integrated Wholes not Bifurcated Silos

AuthBy (192.168.52.46) (GTW/Intermediate)

Thy Kingdom Come.