ฎสำแแผ่นปูพื้นกันไฟดูด

แผ่นปูพื้นกันไฟดูด คือแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer ซึ่งเป็นแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่เหมาะสำหรับปูพื้นกันไฟดูด ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า ElectroMer เราจำหน่ายแผ่นปูพื้นกันไฟดูด สำหรับใช้กับไฟ380 V / 400 V / 1kV /22 kV /24kV /36kV /65kV ผ่านการรับรองคสามเป็นฉนวนไฟฟ้าจากสถาบันทดสอบชั้นนำ มีใบ Cer.รับรองผลการทดสอบ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มหรือสั่งซื้แผ่นปูพื้นกันไฟดูดได้ที่ Tel: 0 2408 2583–4 / 0 2482 7051 /09 8289 8676 Email: ptiproduct@hotmail.com / sales@polytechindustry.co.th https://electromerpti.com

Show your support

Clapping shows how much you appreciated ElectroMer Insulation’s story.