แผ่นยางกันไฟดูดรองพื้น ห้องMDB

ElectroMer จำหน่ายแผ่นยางกันไฟดูดรองพื้น ห้อง MDB เป็นแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสำหรับรองพื้น ปูพื้นห้อง MDB หรือหน้าตู้ MDB เพื่อป้งกันอันตรายจากไฟฟ้าแก่ผู้ปฎิบัติงาน ซึ่งแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้หลายระดับการใช้งานตั้งแต่ไฟ 380 V — 65 kVผ่านการรับรองความเป็นฉนวนไฟฟ้าจากสถาบันทดสอบชั้นนำ มีใบ Cer. รับรอง ปลอดภัยต่อการนำไปใช้งาน ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่ปลอดภัยได้ที่ Tel: 0 2408 2583–4 / 0 2482 7051/ 08 6307 7319

Show your support

Clapping shows how much you appreciated ElectroMer Insulation’s story.