แผ่นยางฉนวนกันไฟดูด ตู้ MDB

แผ่นยางฉนวนกันไฟดูด ตู้ MDB เป็นแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า สำหรับการใช้งานปูพื้นหน้าตู้ MDB ตู้ไฟฟ้า หรือ บริเวณจุดเสี่ยงป้องกันไฟดูด ไฟช๊อต อาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงานบริเวณนั้น หากไม่ป้องกัน

ElectroMER CHANNELS

ElectroMer เราจำหน่ายแผ่นยางฉนวนกันไฟฟ้าดูด พร้อมส่ง ความหนา 2–14 mm (IEC 61111:2009) Class 0 / Class 1 / Class 2 / Class 3 / Class 4 )หน้ากว้าง มีให้ท่านเลือกใช้งาน 1 เมตร / 1.2 เมตร และ 1.4 เมตร มีใบรับรองผลทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า + ฟรีค่าบริการจัดส่ง ทุกยอดการสั่งซื้อ Tel: 0 2408 2583–4 / 0 2482 7051 / MB : 09 8289 8676 LINE : pti-rubber Email: ptiproduct@hotmail.com / sales@polytechindustry.co.th https://electromerpti.com

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.