แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า Electrical Insulating Rubber MAT | ElectroMer จำหน่ายแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า มีใบ Cer. รับรองผลทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าที่แท้จริง on WordPress.com

ElectroMer เราจำหน่ายแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ( Electrical Insulating Rubber MAT) สำหรับการใช้งาน แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าปูพื้นหน้าตู้ MDB แผ่นยางปูพื้นหน้าตู้ไฟฟ้า แผ่นยางปูพื้นหน้าตู้คอลโทรล หรือแผ่นยางปูพื้นเพื่อความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟดูด ไฟช๊อต .

ซึ่งแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ของ ElectroMer เราใช้สูตรยางคอมปาวด์สำหรับผลิตแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าโดยเฉพาะ และแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าของเรา ผ่านการทดสอบค่าทางไฟฟ้า ก่อนส่งมอบไปยังท่าน พร้อมใบ Cer. รับรองผลทดสอบค่าทางไฟฟ้า ( Electrical resistance ( ASTM D257–14 ) / Volume Resistivity ( ASTM D257–14) / Di Electric with stand Test ( ASTM D149–97) / Breakdown Test ( ASTM D149–97) / Class 0 / Class 1 / Class 2 / Class 3 / Class 4

ฟรีค่าบริการจัดส่ง ในประเทศ ทุกยอดการสั่งซื้อ ไม่มีบวกเพิ่ม

“เรามีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ ปรึกษา การเลือกใช้งานแผ่นอย่างฉนวนไฟฟ้าอย่างถูกต้องแก่ท่าน”

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าได้ที่

ฝ่ายขาย ElectroMer

Tel: 0 2482 7051 / 0 2408 2583–4 / 09 8289 8676 ( LINE : pti-rubber) Email: ptiproduct@hotmail.com / sales@polytechindustry.co.th

Technician ElectroMer

Tel: 086–307–7319


Originally published at electromerpti.com on September 21, 2016.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.