கயெக கடைசல் இயந்திரம் (CNC Lathe)

கயெக கடைசல் இயந்திரம்

கயெக மற்றும் வழக்கமான கடைசல் இயந்திரங்களுக்கிடையே வேறுபாடு

கடைசல் இயந்திர அச்சுகள்

கடைசல் இயந்திர அச்சுகள்

ஏன் Y அச்சு தேவை?

உளி கோபுரம் (Tool Turret)

உளி கோபுரம்
இரா. அசோகன்

Written by

எளிய தமிழில் CNC https://freetamilebooks.com/ebooks/cnc/ எளிய தமிழில் Robotics http://www.kaniyam.com/category/robotics/

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade