ช่องทางการชำระเบี้ยประกันสุขภาพที่คุณควรรู้!

เมื่อคุณทำประกันสุขภาพ สิ่งหนึ่งที่คุณควรรู้คือกฎต่างๆในการชำระเบี้ยประกันสุขภาพว่ามีช่องทางไหนบ้าง เพราะการชำระเบี้ยประกันสุขภาพตรงเวลามีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยไม่ขาดอายุ ส่งผลต่อการได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนตามสัญญาประกันชีวิต การชำระเบี้ยประกันสุขภาพทุกครั้ง หากชำระผ่านตัวแทนควรเรียกใบรับเงินชั่วคราว หากชำระผ่านช่องทางอื่นควรเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้ง จนกว่าจะได้รับใบรับเงินตัวจริงจากบริษัทประกันชีวิต เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตัวเอง

ส่วนช่องทางการชำระเบี้ยประกันสุขภาพนั้นมีหลายวิธีมากเช่น

- ชำระผ่านการหักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีกระแสรายวัน หรือ หักผ่านบัตรเครดิต

- ชำระผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของธนาคาร

- ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

- ชำระผ่านตัวแทน สำนักงานตัวแทนประกันชีวิต หรือธุรการสาขาของบริษัทฯ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

Like what you read? Give nana j a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.