Warmtepomp-vriendelijke energietarieven
Ruben Baetens
42

Niet vergeten dat een warmtepomp geen jaarlijkse verplichte controle heeft, en dat het vast recht voor de gasaansluiting meestal ook vervalt. Samen +/-150 euro= >+/- 500 KWuur electricitteit=> +/-2500 KWuur warmte. Daarmee kom je in een recent gebouwd huis al een heel stuk verder

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.