Andra skottet tar för lång tid…

Förutom de vanliga jaktförbudsivrarna som Hunt Saboteurs Sweden och Rovdjursföreningen så kommer det mer eller mindre faktagrundade inlägg och argument som hävdar att pilbågsjakten inte skall tillåtas. Argument mot bågjakt (som inte stämmer) och dina motargument hittar du här

Vi har redan idag skjutvapen med bara ett skott. Drillingar är populära i många kretsar, och kulvapnet där har bara ett skott, till exempel. Det är ingen som argumenterar mot drillingen eller andra enskottsbössor.

I Jägarförbundets studier av skadskjutningar och hur många skott som krävs för att fälla vilt så visar deras data att det krävs i snitt 2 skott per fällt vilt.

Två gevärsskott i genomsnitt, per fällt vilt.

Den danska studien om bågjakt visade på 533 fällda rådjur 1999–2004 med båge och pil. I 11 fall så var det bom och i 32 fall så skadsköts rådjuret. Det ger en total om 576 “skott” totalt, vilket motsvarar 1,08 skott per fällt rådjur.

1,08 avfyrade pilar per fällt rådjur med båge

Det är med andra ord sällan det andra skottet behövs då jaktformerna skiljer sig åt.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.