Anslagskraften är för låg… (falskt)

Förutom de vanliga jaktförbudsivrarna som Hunt Saboteurs Sweden och Rovdjursföreningen så kommer det mer eller mindre faktagrundade inlägg och argument som hävdar att pilbågsjakten inte skall tillåtas. Argument mot bågjakt (som inte stämmer) och dina motargument hittar du här

En jaktpil dödar inte på samma sätt såsom en kula gör. Anslagsenergin från kulan bidrar däremot till att slita sönder blodkärl och vävnad, men döden inträder ändå genom blodförlust och därmed ingen syretillförsel till hjärnan.

En pil dödar genom att skära sönder artärer, vener och lungor så att viltet får blodförlust samt inte kan syresätta sig. Läs mer i inlägget om skadskjutning

Man kan alltså kort säga att en pilspets skär och en kula trasar sönder blodkärlen.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.