Det här är inget jag vill ha

Förutom de vanliga jaktförbudsivrarna som Hunt Saboteurs Sweden och Rovdjursföreningen så kommer det mer eller mindre faktagrundade inlägg och argument som hävdar att pilbågsjakten inte skall tillåtas. Argument mot bågjakt (som inte stämmer) och dina motargument hittar du här

Trist, men så fungerar det inte i Sverige. Alla har rätt att till en åsikt, men en titt i Jägarskolan på sidan 23 och 24 skadar inte. “Respektera andras jakt” är rubriken på avsnittet.

En tröst är att ingen är tvingad att jaga med pilbåge, så den som inte vill slipper faktiskt.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.