Det tillför inte viltförvaltningen något… (hittepå)

Förutom de vanliga jaktförbudsivrarna som Hunt Saboteurs Sweden och Rovdjursföreningen så kommer det mer eller mindre faktagrundade inlägg och argument som hävdar att pilbågsjakten inte skall tillåtas. Argument mot bågjakt (som inte stämmer) och dina motargument hittar du här

Detta är ett argument jag personligen har svårt att förstå.

För att kunna jaga med pilbåge måste du vara välutbildad och ha genomgått skjutprov, vilket visar att du är både motiverad och kunnig.

Att du sedan smyger på viltet och måste ta dig inom 25 meter för att vara inom skotthåll betyder ju att du känner både marker, viltet och dess beteende.

Det kräver att den jägaren är involverad i förvaltningen.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.