Duger det inte med krut och kula längre?… (icke argument)

Förutom de vanliga jaktförbudsivrarna som Hunt Saboteurs Sweden och Rovdjursföreningen så kommer det mer eller mindre faktagrundade inlägg och argument som hävdar att pilbågsjakten inte skall tillåtas. Argument mot bågjakt (som inte stämmer) och dina motargument hittar du här

Jodå, det gör det. Det är ingen som sagt att bågjakten skall ersätta kul och hagelvapen. Den moderna drevjakten är som att fiska med trålare eller nät, medans bågjakten är som att fiska med fluga.

Jägaren har lika kul i bägge fallen, men i det senare krävs högre kompetens, årliga skjutprov och en vilja att jaga på viltets villkor.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.