Jakt med pilbåge kräver mer utbildning

För att få jaga med pilbåge krävs det först den teoretiska jägarexamen samt skjutprov för att kunna söka vapenlicens för det vilt en vill jaga. När det är klart så krävs IBEP (International Bowhunter Education Program) som är en internationellt gångbar bågjaktsutbilding. Vissa länder kräver specifika skjutprov utöver utbildningen.

Detta gör att det tar längre tid att bli bågjägare, och att bågjägare har längre utbildning

Bågjakten har flera kvaliteter som gör det till en utmanande och intressant jaktform. Det som är viktigt att visa är olika argument på varför det är en bra jaktform. Detta blir en serie korta, faktaspäckade inlägg om vad det är som är bra med bågjakt. Det innebär ju då inte att andra jaktformer är sämre eller dåliga för de är de inte! De här inläggen lyfter fram fördelarna med bågjakten.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.