Jakten skall vara effektiv… (hittepå)

Förutom de vanliga jaktförbudsivrarna som Hunt Saboteurs Sweden och Rovdjursföreningen så kommer det mer eller mindre faktagrundade inlägg och argument som hävdar att pilbågsjakten inte skall tillåtas. Argument mot bågjakt (som inte stämmer) och dina motargument hittar du här

Det stämmer inte. Det som står i jaktlagstiftningen är

27 § Jakten skall bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande och så att människor och egendom inte utsätts för fara.

Det står inget om effektivitet så argumentet är tyckande, inte fakta

Bågjakten är precis som lock och smygjakt en lugn jaktform. Viltet drivs inte, så det stressas inte och skadeskjutningarna kommer inte öka. Det om något uppfyller lagstiftningen

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.