På mina marker kommer det inte vara tillåtet i alla fall

Förutom de vanliga jaktförbudsivrarna som Hunt Saboteurs Sweden och Rovdjursföreningen så kommer det mer eller mindre faktagrundade inlägg och argument som hävdar att pilbågsjakten inte skall tillåtas. Argument mot bågjakt (som inte stämmer) och dina motargument hittar du här

Här har vi en begränsning som jag tyvärr tror kommer uppstå.

Det skall bli riktigt intressant att se om någon kommer till samlingen på jaktdagens morgon med en jaktbåge.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.