Skadeskjutningar kommer öka… (falskt)

Förutom de vanliga jaktförbudsivrarna som Hunt Saboteurs Sweden och Rovdjursföreningen så kommer det mer eller mindre faktagrundade inlägg och argument som hävdar att pilbågsjakten inte skall tillåtas. Argument mot bågjakt (som inte stämmer) och dina motargument hittar du här

Detta är ett av de vanligaste argumenten, och därför har Mattias skrivit ett långt inlägg om varför skadskjutningar inte kommer öka

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.